Plan- och byggprojekt

Kviberg - idrottsområde vid Kvibergs Kaserner

Idrott och rekreation i Kviberg. Foto: Gunnar Håkansson

Området med sporthallar kommer att vara en del av ett större idrotts-, rekreations- och skolområde vid Kvibergs kaserner där möjlighet skall ges att utveckla sina respektive verksamheter i en rik kultur- och naturmiljö.

Vad händer just nu?

En beachvolleybollhall har byggts och är i drift. Arenan och torget står klart.Se också Kviberg - idrottshallar och skolområde

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.029076592745222,57.73637747491612]},"properties":{"id":"BN0470/10","name":"Kviberg - idrottsområde vid Kvibergs Kaserner","address":"","preamble":"","header":"Kviberg - idrottsområde vid Kvibergs Kaserner","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0470/10","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0470/10
 • Diarienummer FK FN3072/10
 • Planens formella namn Detaljplan för hallområde på Kviberg

Aktuell tidplan

 • Byggstart februari 2011

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.