Plan- och byggprojekt

Näset - Bostäder vid Hammarvägen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett uppförande av fyra flerbostadshus med cirka 50-60 lägenheter med tillhörande parkering. I ett av flerbostadshusen ska det även ges plats för Göteborgs stad att hyra cirka 10 lägenheter för boende med särskild service.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 20 april 2021. Den överklagades sedan till Mark- och miljödomstolen som 4 april 2022 meddelade att de upphäver byggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen. Stadsbyggnadskontoret har nu för avsikt att studera byggnadsvolymerna och revidera planförslaget, för att därefter sända det på ny granskning.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.898025646280196,57.62465992001781]},"properties":{"id":"BN0457/14","name":"Näset - Bostäder vid Hammarvägen","address":"","preamble":"","header":"Näset - Bostäder vid Hammarvägen","body":"Plan standardförfarande - granskning II. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0457/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0457/14
 • Diarienummer FK FN7241/17
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder vid Hammarvägen inom stadsdelen Näset

Kontaktuppgifter

Daniela Kragulj Berggren

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 57
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Anna-Kajsa Gustafsson

Plankonsult
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 17
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Oskar Svensson

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 53
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat och Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - granskning II

 5. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 6. Plan standardförfarande - överklagad

 7. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.