Plan- och byggprojekt

Toredammen - Förtätning av bostadsbebyggelse

Planen syftar till att förtäta det befintliga flerbostadshusområdet lokaliserat sydost om Toredammen. Förtätningen ska ske i form av påbyggnad i två våningar på tre befintliga trevåningshus samt komplettering med fler bostadshus i tre till fem våningar. Planen innehåller även en etablering av en förskola i två våningar som ska innehålla sex avdelningar i den södra delen av planområdet. Sammanlagt planeras för cirka 210 nya lägenheter.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 16 mars 2021. Planen är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.88318961082164,57.67917634737868]},"properties":{"id":"BN0454/12","name":"Toredammen - Förtätning av bostadsbebyggelse","address":"","preamble":"","header":"Toredammen - Förtätning av bostadsbebyggelse","body":"Plan - överklagad. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0454/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0454/12
 • Diarienummer FK FN6052/14
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder och förskola vid Toredammen inom stadsdelen Älvsborg.

Kontaktuppgifter

Agneta Runevad

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 80
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Oskar Svensson

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 53
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Både privat och kommunal mark.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.