Plan- och byggprojekt

Sannegården - dubbelspår på hamnbanan

Hamnbanan byggs ut för förbättrad kapacitet.
Foto: Anders Svensson

En utbyggnad av hamnbanan till dubbelspår kan förbättra kontakterna mellan Norra älvstranden och resten av Hisingen. Mängden gods till och från Göteborgs hamn ökar. För att slippa köra stora mängder gods på lastbil, med stora miljöstörningar som följd är det angeläget att ha en fungerande tåglösning även i framtiden.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslöt 2011-09-06:

att anteckna samrådsredogörelsen för program för dubbelspårsutbyggnad på Hamnbanan etappen Eriksbergsmotet – Pölsebobangården inom stadsdelen Sannegården och förklara ärendet avslutat.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.909700011171036,57.70188773801611]},"properties":{"id":"BN0426/10","name":"Sannegården - dubbelspår på hamnbanan","address":"","preamble":"","header":"Sannegården - dubbelspår på hamnbanan","body":"Program - avslutat. Utbyggnad av Hamnbanan till dubbelspår","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0426/10","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer SBK BN0426/10
  • Planens formella namn Program för Dubbelspårsutbyggnad på Hamnbanan etappen Eriksbergsmotet - Pölebobangården

Kontaktuppgifter

Markägare

Göteborgs Stad, Trafikverket och privata ägare

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede

  2. Program - samråd

    I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

  3. Program - godkänt

  4. Program - avslutat