Plan- och byggprojekt

Kyrkbyn - Bostäder vid Jättestensgatan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av tre nya flerbostadshus samt omvandling av befintlig butikslänga och före detta panncentral till bostäder och centrumändamål. Planläggningen syftar även till att bevara den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen inom planområdet, befintlig butikslänga och före detta panncentral, genom att införa rivningsförbud samt skydds-, varsamhets- och utformningsbestämmelser. Vidare syftar detaljplanen till att upphäva gällande tomtindelning för fastigheten Kyrkbyn 81:1.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.906369648714227,57.718577057092304]},"properties":{"id":"BN0321/14","name":"Kyrkbyn - Bostäder vid Jättestensgatan","address":"","preamble":"","header":"Kyrkbyn - Bostäder vid Jättestensgatan","body":"Plan standardförfarande - samråd. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0321/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0321/14
 • Diarienummer FK FN5752/18
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder vid Jättestensgatan inom stadsdelen Kyrkbyn.

Kontaktuppgifter

Carl Ringqvist

Plankonsult
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 04
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Sirpa Antti- Hilli

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 16 09
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Robert Hanzén

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad och Bostads AB Poseidon

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.