Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Bostäder vid Flintyxegatan/Näsetvägen

Illustration stadsbyggnadskontoret

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bebygga området med en envåningslänga med bostäder med särskild service (BmSS). Området är relativt plant och ligger omedelbart intill Näsetvägen.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Planen har vunnit laga kraft 2015-10-13. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5228

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.912953806280846,57.63892073677635]},"properties":{"id":"BN0320/12","name":"Järnbrott - Bostäder vid Flintyxegatan/Näsetvägen","address":"","preamble":"","header":"Järnbrott - Bostäder vid Flintyxegatan/Näsetvägen","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0320/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 6

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0320/12
 • Diarienummer FK FN2004/12
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder vid Flintyxegatan / Näsetvägen inom stadsdelen Järnbrott

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2018
 • Projektavslut 2019

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.