Plan- och byggprojekt

Asperö - Bostäder på västra Asperö

Foto Sofia Larsson Norconsult AB

Syftet med planen är att planera för nya bostäder, ändra användningen på befintlig kyrkotomt samt skapa större byggrätter i vissa delar. Initiativtagare till planarbetet är Asperö bys skifteslag som äger stora delar av den allmänna marken på ön. Ytterligare fastigheter har tagits med i planområdet som en konsekvens av byggnadsnämndens önskemål om ytterligare bostadsbebyggelse.


Planområdet utgörs huvudsakligen av de västra delarna av Asperö, såväl befintliga bostäder som mark som idag utgörs av naturmark. På Stora Tångeberget, norr om fotbollsplanen och längs Albert Lorenzons väg prövas möjligheten till ny bostadsbebyggelse på samfällighetens mark. De tomter som i gällande byggnadsplan regleras likt fritidshus prövas i denna detaljplan för större byggrätter.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.796385564852983,57.64565572885812]},"properties":{"id":"BN0320/06","name":"Asperö - Bostäder på västra Asperö","address":"","preamble":"","header":"Asperö - Bostäder på västra Asperö","body":"Plan - samråd. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0320/06","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer SBK BN0320/06
  • Diarienummer FK FN1621/11
  • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder på västra Asperö inom stadsdelen Styrsö

Kontaktuppgifter

Daniela Kragulj Berggren

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
  • Telefon 031-368 15 57
  • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Johan Stenson

Plankonsult
Stadsbyggnadsförvaltningen
  • Telefon 031-368 18 38
  • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Sophia Stenfeldt

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
  • Telefon 031-368 12 27
  • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Asperö Bys samfällighetsförening

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede

  2. Program - samråd

    I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

  3. Program - godkänt

  4. Plan - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

  5. Plan - granskning

    När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

  6. Plan - inför antagande

    Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

  7. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.