Plan- och byggprojekt

Tuve - Bostäder och förskola centralt

Tuve Centrum. Foto: Stadsbyggnadskontoret

Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätter för cirka 180-230 bostäder i flerbostadshus, en ny förskola och tillbyggnad av centrumkvarteret. Detaljplanen syftar också till att förbättra Nolehultsvägens utformning så att den blir mer stadsmässig. Vidare ska den öst-västliga kopplingen till torget förbättras genom att ersätta gångtunneln med en passage i markplan.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Planen är laga kraftvunnen (2014-12-29). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5193. Byggande pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.928904659074862,57.75282803483777]},"properties":{"id":"BN0308/10","name":"Tuve - Bostäder och förskola centralt","address":"","preamble":"","header":"Tuve - Bostäder och förskola centralt","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0308/10","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade bostadsrätter 180
 • Övrigt Det ska bli mellan 180-230 bostäder totalt i flerbostadshus.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0308/10
 • Diarienummer FK FN1371/10
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder och förskola i Tuve centrum inom stadsdelen Tuve

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2016
 • Byggstart 2016
 • Projektavslut 2019

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Plan - inför godkännande

  När en detaljplan godkänns av byggnadsnämnden så ska den sedan vidare till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 7. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 8. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 9. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 10. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.