Plan- och byggprojekt

Rud - Ändring av del av kvarteret Schalen

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra att fastigheten Rud 49:2 kan utökas med ett mindre markområde, som utgör en del av kommunens fastigheter Rud 760:101 och 760:391. Planändringen är ett tillägg till gällande detaljplan, akt 1480K-II-3140 med fastighetsindelningsbestämmelser akt 1480K-III-7172.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-10-02, detta betyder att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5427.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.889680171117151,57.66134101913199]},"properties":{"id":"BN0299/17","name":"Rud - Ändring av del av kvarteret Schalen","address":"","preamble":"","header":"Rud - Ändring av del av kvarteret Schalen","body":"Plan begränsat förfarande - inför antagande. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0299/17","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer SBK BN0299/17
  • Planens formella namn Ändring av detaljplan II-3140, del av kvarteret 49 Schalen inom stadsdelen Rud

Kontaktuppgifter

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - startskede

  2. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

  3. Plan begränsat förfarande - inför antagande

    Denna detaljplan handläggs nu med begränsat standardförfarande eftersom berörda parter har godkänt planförslaget. Det blir därmed inget granskningsförfarande utan förslaget kommer att gå direkt till byggnadsnämnden för antagande.

  4. Plan begränsat förfarande - laga kraft