Plan- och byggprojekt

Fiskebäck - Bostäder och Förskola söder om Skattegårdsvägen

Detaljplanen är tänkt att möjliggöra omkring 250 bostäder och en förskola.Exploatörsmedverkan

Denna detaljplan ingår i ett pilotprojekt inom Göteborgs Stad. Pilotprojektet syftar till att göra utredningar i ett tidigt skede för att ta reda på förutsättningar och för att få en snabbare process när den formella planstarten sker. Kommunen kommer hålla i den formella planprocessen med samråd, granskning och antagande. Detaljplanen är i ett skede som vi kallar förstudie där exploatören tar fram en del utredningar.

Läs mer om exploatörsmedverkan

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 24 augusti 2021 att avbryta det pågående planarbetet och i stället ge ny inriktning för planarbetet samt i uppdrag att prioritera planarbetet i startplan för 2022.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.874015752815522,57.64688821699638]},"properties":{"id":"BN0131/20","name":"Fiskebäck - Bostäder och Förskola söder om Skattegårdsvägen","address":"","preamble":"","header":"Fiskebäck - Bostäder och Förskola söder om Skattegårdsvägen","body":"Plan - förstudie. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0131/20","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0131/20
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder och förskola söder om Skattegårdsvägen inom stadsdelen Fiskebäck

Kontaktuppgifter

Fredrik Andersson

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 33
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Carl-Johan Karlsson

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 01
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Julia Lindesson

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 09 68
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan - förstudie

 2. Plan standardförfarande - startskede

 3. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 4. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 5. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.