Plan- och byggprojekt

Fiskebäck - Bostäder och verksamheter vid Hälleflundregatan

Bild 1: Planområdet, Bild 2: Illustrationsritning, Bild 3: Illustrationen som visar på en möjlig utveckling av planområdet för kvartersmark respektive allmän plats (gult) och åtgärd för en bostadsnära park utanför planområdet (grönt) Planillustration Arkitektbyrån design med tillägg av informativa färgfält (SBK).
Bild 4-7: 3D illustrationer (Ariktektbyrån Design)

Detaljplanen är tänkt att utveckla Fiskebäcks hamnområde för bostäder och icke störande verksamheter. Detaljplanen medger för en utbyggnad av ca 110 bostäder inom en BTA på ca 11.500 m2 men där näst intill hälften av byggrätten är mer flexibel och där det här även medges för en utbyggnad av kontor, handel och centrumverksamhet. Därtill ska här tillföras nya stråk för att bland annat säkra allmänhetens tillgång till kustlinjen.

Exploatörsmedverkan
Denna detaljplan ingår i ett pilotprojekt inom Göteborgs Stad. Pilotprojektet syftar till att göra utredningar i ett tidigt skede för att ta reda på förutsättningar och för att få en snabbare process när den formella planstarten sker. Kommunen kommer hålla i den formella planprocessen med samråd, granskning och antagande.

Läs mer om exploatörsmedverkan

Byggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2022 att genomföra granskning för rubricerat ärende. Detaljplanen är upprättad med standard/utökat planförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900).

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.857348946999055,57.64790310223247]},"properties":{"id":"BN0130/20","name":"Fiskebäck - Bostäder och verksamheter vid Hälleflundregatan","address":"","preamble":"","header":"Fiskebäck - Bostäder och verksamheter vid Hälleflundregatan","body":"Plan standardförfarande - granskning. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0130/20","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0130/20
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Hälleflundregatan inom stadsdelen Fiskebäck.

Kontaktuppgifter

Matti Örjefelt

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 65
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Silvia Orrego Briceño

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 16
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Julia Lindesson

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 09 68
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan - förstudie

 2. Plan standardförfarande - startskede

 3. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 4. Plan standardförfarande - kompletterande samråd

 5. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 6. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 7. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 8. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 9. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.