Plan- och byggprojekt

Markanvisning för Fixfabriksområdet - kvarter 6

Nu tas nästa steg i utvecklingen av Fixfabriksområdet när området som kallas Bussgaraget omvandlas till en blandad stadsmiljö med bostäder och verksamheter.

Inriktningen för bebyggelse i markanvisningen är bostäder med upplåtelseformerna bostadsrätt och hyresrätt samt kompletterande lokaler. Byggrätten förväntas uppgå till 11 937 kvm ljus BTA enligt gällande detaljplan.

Det är idag ovanligt att ett område i den här storleken kommer ut på markanvisning, i regel rör det sig om mindre områden i centrala delar av staden.

Detaljplanen för Fixområdet medför en tät kvartersstruktur med en hög exploatering. Det omfattar totalt 6 hektar och kommer förutom totalt cirka 1200 bostäder även ge plats för butiker, kontor, äldreboende, skola med mera. Målet med den nya bebyggelsen är att den ska vara ett nytt inslag bland den omgivande bebyggelsen som både ska samspela och sticka ut.

Vad händer just nu?

Markanvisningstävlingen är öppen för ansökan till och med 8 juni.

Formkraven skall vara uppfyllda för att ansökan skall prövas.

Ansökan skall lämnas i ett anonymt förslutet
A4-kuvert märkt med: FNML02/20

Detta A4-kuvert skall innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär inklusive eventuella bilagor. Organisationsnummer för sökande bolag ska anges. Ansökningsformulär finns att hämta till höger på denna sida.
• Beskrivning av bolagets projektorganisation med CV för projektorganisationens ingående personer.
• Redovisning av projektorganisationens tidigare genomförda referensprojekt samt bolagets tidigare genomförda jämförbara projekt.

Eventuella frågor skickas via mail till Fredrik
Mellberg (fredrik.mellberg@fastighet.goteborg.se)
senast 25 maj 2020.

Inkomna frågor och svar på dessa publiceras löpande på www.goteborg.se/markanvisning. Här kommer även kompletterande information att publiceras.

Diarienummer

 • Diarienummer FNML02/20
 • Referensbeteckning FNML02/20
 • Beslut 2020-09-21
 • Markanvisning lämnad till Magnolia Bostads AB

Öppen för ansökan

2020-04-15 – 2020-06-08

Upplysningar lämnas av

Fredrik Mellberg

Projektledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.