Plan- och byggprojekt

Markanvisningstävling för Fixfabriksområdet, kvarter 4

Nu tas nästa steg i utvecklingen av Fixfabriksområdet när området som kallas Bussgaraget omvandlas till en blandad stadsmiljö med bostäder och verksamheter.

Inriktningen för bebyggelse i markanvisningen är bostäder med upplåtelseformen bostadsrätt eller hyresrätt eller en blandning av dessa två upplåtelseformer.
Markanvisningen innefattar även kompletterande lokaler i mindre omfattning. Byggrätten förväntas uppgå till 13 179 kvm ljus BTA för bostäder samt 140 kvm ljus BTA för lokaler enligt gällande detaljplan. Förvärvspriset för byggrätten är detsamma oavsett vald upplåtelseform för bostäderna.
Det är idag ovanligt att ett område i den här storleken kommer ut på markanvisning, i regel rör det sig om mindre områden i centrala delar av staden.

Detaljplanen för Fixområdet medför en tät kvartersstruktur med en hög exploatering. Det omfattar totalt 6 hektar och kommer förutom cirka 1200 bostäder även ge plats för butiker, kontor, äldreboende, skola med mera. Målet med den nya bebyggelsen är att den ska vara ett nytt inslag bland den omgivande bebyggelsen som både ska samspela och sticka ut.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad och har lämnats till Ekeblad Bostad AB.

Diarienummer

 • Diarienummer FN5685/20
 • Referensbeteckning FNML01/21
 • Beslut 2020-06-24

Öppen för ansökan

2021-03-22 – 2021-06-03

Upplysningar lämnas av

Fredrik Mellberg

Projektledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.