Plan- och byggprojekt

Centrala Kyrbyn - Markanvisning för Grönebacken

Referensbeteckning för denna markanvisning är L1 och ska anges vid intresseanmälan.

Det aktuella området ligger vid Grönebacken mitt i Kyrkbyn. I Programmet för kompletteringsbebyggelse i Kyrkbyn, som antogs av byggnadsnämnden 2007, pekas platsen ut som möjlig att bebygga med 2 punkthus. På platsen finns idag en förskolan med 6 avdelningar, som ska integreras i den nya bebyggelsen.

Lämplig bebyggelse och omfattning på denna kommer tillsammans med frågor om grönstruktur, entréer till parken, angöringing till ny bebyggelse och förskola utredas vidare under det kommande detaljplanearbetet.

Detaljplanen finns med i Stadbyggnadskontorets Produktionsplan för 2014 och målsättningen är starta planarbetet under hösten.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad och har lämnats till BoTrygg AB.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 40
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Bostadsrätt
 • Övrig information Antalet bostäder är preliminärt - det kan bli mellan 40 - 100 bostäder. Omgivande bebyggelse i Kyrkbyn kännetecknas av flerbostadshus företrädesvis byggda mellan åren 1940-60. En klar majoritet av bostäderna är upplåtna med hyresrätt och många av lägenheterna i området är små. En större variation av både upplåtelseform och lägenhetsstorlekar är därför önskvärd. Enligt programet finns ytterligare ett område utpekat som möjligt för bebyggelse. Denna del kommer att ingå i samma detaljplan men ingår inte i markanvisningen, eventuell markanvisning för denna del hanteras separat.

Diarienummer

 • Diarienummer FN2393/14
 • Beslut 2014-09-29
 • Markanvisning lämnad till Botrygg Bygg AB

Öppen för ansökan

2014-05-07 – 2014-06-05

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.