Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Markanvisning för livsmedelsbutik vid Marconigatan

Syftet med planläggningen är att möjliggöra etablering av handel mellan Marconigatan och Distansgatan i nära anslutning till Marconimotet. Bakgrunden är att butikskedjan Lidl som säljer livsmedel har sökt och fått markanvisning på aktuell tomt.

Ett tillskott av handel på aktuell plats förbättrar serviceutbudet lokalt på stadsdelsnivå och bidrar till en ökad blandning av funktioner i en stadsdel som idag till övervägande del består av bostäder. Platsen bedöms ha ett gynnsamt läge ur tillgänglighetssynpunkt för så väl bilburna och kollektivtrafikresande som för gående och cyklande kunder.

Vad händer just nu?

Markanvisningen har fått beslut, alla handlingar i ärendet finns till höger på sidan. Länk till planärendet hittar du längre ner på sidan.

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning.

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.