Plan- och byggprojekt

Sandarna - studentbostäder vid Fridhemsgatan

Aktuellt område ligger vid Fridhemsgatan i andarna och berör del av kommunens fastighet Sandarna 725:1. Inom området finns sedan 2002 en bostadsbyggnad uppförd av SGS. Dessa studentbostäder har ett tidsbegränsat bygglov fram till 2012-02-08 och marken arrenderas från fastighetsnämnden.

Närmast söder om SGS byggnad finns en enkel byggnad som tidigare använts som hemvärnsgård. Denna byggnad står på allmän plats i gällande detaljplan och står nu tom då kommunen avser riva den. SGS har tillsammans med lokalsekretariatet tagit fram ett förslag som visar hur den fd hemvärnstomten kan bebyggas med en byggnad inrymmande ca 60 studentlägenheter och en gruppbostad med 9 lägenheter för bostädermed särskild service. SGS har vänt sig till fastighetskontoret med en förfrågan om markanvisning för genomförande av projektet. Stadsbyggnadskontoret har tagit del av SGS och Lokalsekretariatets förslag och gjort den preliminära bedömningen att det kan utgöra utgångspunkt för ett detaljplanearbete.

Vad händer just nu?

Beslut om markanvisning har lämnats till nedanstående byggherre. Detaljplan är beställd.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 60
 • Typ av bostäder Studentlägenheter
 • Upplåtelseform Hyresrätt
 • Övrig information Även en gruppbostad med 9 lägenheter planeras.

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.