Plan- och byggprojekt

Majorna - Markanvisning för bostäder vid Klippan

Området ligger i Klippan vid Älvsborgsbrons södra fäste, ca 4 km från Göteborgs centrum. För den västra delen av Klippan pågår ett detaljplanearbete för att ge planstöd åt befintliga verksamheter samt tillåta en utveckling med nya kontor och bostäder. Planen säkerställer också strandzonen för allmän rekreation

Detaljplanen har varit utställd och beräknas antas av Byggnadsnämnden under hösten 2012. Vilket gör det möjligt med kort tid till byggstart

Vad händer just nu?

Den byggintressent som lämnar det högsta anbudet på byggrätten i Klippan, får under ett år en avgiftsfri markanvisning för bostadsändamål.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 25
 • Typ av bostäder Ett flerbostadshus, 3-4 våningar
 • Upplåtelseform Bostadsrätt, Ägarlägenheter
 • Övrig information Markanvisningen avser ett område vid Banehagegatan i planområdets sydvästra del. Det aktuella området illusteras i planhandlingen med ett flerbostadshus i 3-4 våningar. Detaljplaneförslaget medger även kontor, småindustri och kultur på platsen, dock avser markanvisningen endast bostäder.

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.