Plan- och byggprojekt

Angered - Markanvisning för bostäder vid Tolereds Gård

Området är beläget ca 1 km norr om Angereds centrum och ca 13 km nordost om Göteborgs centrum, sydost om korsningen mellan Rävebergsvägen och Rannebergsvägen. Marken är bortsett från Tolereds gård obebyggd och består av ängsmark och skogsklädda höjdpartier. Omedelbart sydost om området ligger ett befintligt område med småskalig bostadsbebbyggelse i bostadsrättsform (Trädgårds-gärdet ). Idag går en 130 kV kraftledning över området. Ledningen ska flyttas och markförläggas, vilket bekostas av Göteborgs stad.

Väster om området pågpår detaljplanering för ej miljöstörande verksamheter (Detaljplan för verksamheter vid Rävebersvägen).

Ett program för verksamheter och bostäder vid Rävebergsvägen har föregått de två detaljplanerna.

Detaljplanearbetet för bostäder vid Tolereds gård har påbörjats och samråd planeras ske 4:e kv. 2011.

Vad händer just nu?

Markanvisning är lämnad till Studor Projektutveckling AB.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 70
 • Typ av bostäder Småhus
 • Upplåtelseform Bostadsrätt, Äganderätt
 • Övrig information Preliminärt blir det totalt 70 bostäder, varav mark för ca 20 bostäder i denna markanvisning. Markanvisningen avser det område i planområdets sydöstra del som är illustrerad med 22 grubbyggda småhus. Angränsande område avser tomter för kommunens tomtkö.

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.