Plan- och byggprojekt

Markanvisning för Krokslätt 708:511

Kommunen har haft en dialog med stiftelsen Chalmers studenthem om möjligheten att placera ett flerbostadshus med både förskole- och bostadsändamål. Intresset från Stiftelsen Chalmers studenthem har varit stort men för att möjliggöra en byggnad krävs också ianspråktagande på delar av Krokslätt 708:511 varför Stiftelsen Chalmers studenthem kommit in med en skrivelse, daterad 2013-01-09, om att begära markanvisning för denna del. Marken används idag som grönyta och är planlagd som allmän platsmark.

Det förslag som presenterats möjliggör ca 70 studentlägenheter och en förskola om fem avdelningar.

Fastighetskontoret har sedan tidigare sett positivt på en utveckling av området och stadsbyggnadskontoret har gjort en positiv förprövning av förskola och bostäder som byggnadsnämnden har lämnat planuppdrag på.

Vad händer just nu?

Markanvisning har anvisats till Stiftelsen Chalmers studenthem.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 70
 • Typ av bostäder studentbostäder
 • Övrig information Förskola med fem avdelningar

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.