Plan- och byggprojekt

Kyrkbyn - Markanvisning av bostäder mm vid Södra Vårvindsgatan

Precis i gränsen mellan Kyrkbyn och Bräcke inom stadsdelen Lundby ligger aktuellt område ca 4 km från centrala Göteborg. Området identifierades från början som en lämplig plats att lokalisera bostäder med särskild service(Bmss) men då planområdet utökats till att omfatta fler fastigheter bedöms ytterligare bostäder och eventuellt lokaler för centrumändamål kunna ingå i projektet. Planområdet är ca 2700 kvm och ligger i korsningen Södra Vårvindsgatan/Dysiksgatan, det har god tillgång till kollektivtrafik med en busshållplats på Dysiksgatan precis utanför.

Omgivande bebyggelse kännetecknas av småhusbebyggelse och flerbostadshus byggda mellan åren 1940-60. Skalan på bebyggelsen i direkt närhet varierar från två till tre våningar.

Av flerbostadshusen i Kyrkbyn är en klar majoritet av bostäderna upplåtna med hyresrätt, närmare 93%. Många av lägenheterna är små och husen saknar i stor utrsträckning hiss.En större varation av både upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar är därför önskvärd.

I ett inledande skede bedömer fastighetskontoret att området kan rymma åtta bostäder med särskild service och minst 25 lägenheter. Den totala explaoteringsgraden bestäms i kommande detaljplanearbete och kan eventuellt öka. Avgörande är hur väl det går att integrera bostäderna med särskild service i övrig bebyggelse samt att den gemensamhetsanläggning som idag säkerställer in- och utfart till angränsande fastigheten Kyrkbyn 38:1 kan få en annan utformning.

Formellt namn på detaljplan: Detaljplan för bostäder vid Södra Vårvindsgatan Bn Dnr 0643/12

Vad händer just nu?

Markanvisningen är nu beslutad och TLAB får under två år en avgiftsfri markanvisning för bostäder varav åtta lägenheter ska vara avsedda för bostäder med särskild service.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 33
 • Typ av bostäder Området identifierades från början som en lämplig plats att lokalisera 8 bostäder med särskild service (Bmss) varför detta ändamål ska säkerställas under arbetets gång. Kommunens representant till detta är lokalsekretariatet. Ett gott samarbete där Bmss i möjligaste mån integreras med övrig bebyggelse bedöms kunna leda till ett större antal lägenheter än angivna 25. Förvaltningen gäller samtliga bostäder och fastighetskontoret ser gärna att de lägenheter, som inte upplåts för bostäder med särskild service, bidrar till ett antal större lägenheter anpassade för barnfamiljer.
 • Upplåtelseform Hyresrätt
 • Övrig information 33 bostäder inkl 8 Bmss-lägenheter. Planområdet belastas idag av en gemensamhetsanläggning som fungerar som in- och utfart till den angränsande fastigheten Kyrkbyn 38:1. Under planarbets gång kommer olika alternativa in- och utfartslösningar att studeras vilka kan bidra till att området kan få ett något större bostadsinnehåll än de 25 lägenheter som anges. I områdets direkta närhet finns viss service i befintlig bebyggelse och att skapa ytterligare förutsättningar för lokaler i bottenplan utmed Dysiksgatan anses positivt. I detaljplanearbetet bör man därför ta höjd för en flexibel användning. Bullervärdena utmed Dysiksgatan överstiger rekommenderade riktvärden varför avsteg krävs. Närheten till kollektivtrafik bedöms tillräckligt god för att avsteg ska vara möjligt. Bullerproblematiken kommer dock att påverka utformningen av bebyggelsen utmed Dysiksgatan.

Diarienummer

 • Diarienummer 0379/13
 • Beslut 2014-09-01
 • Markanvisning lämnad till TLAB

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.