Plan- och byggprojekt

Västlänken - station Centralen

Läget för en ny pendeltågstunnel med stationer under Göteborg är fastlagd sedan tidigare. 100 000 boende och 130 000 arbetande kommer att få gång- och cykelavstånd till pendeltåg inom centrala Göteborg.

Vid Centralstationens norra del planeras för en ny station för Västlänken. Detta område är också en självklar punkt för stadsutveckling. Stadsutvecklingen bygger på att platsen är en regional knutpunkt med goda förutsättningar för handel, kontor, mötesplatser för kultur samt torg och mindre parker.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2021-01-07, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5368.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0636/11
Diarienummer FK
FN6468/12
Planens formella namn
Västlänken, Station Centralen med omgivning, inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området