Plan- och byggprojekt

Centralenområdet - Verksamheter, handel och bostäder norr om centralstationen

Stadsdel Gullbergsvass.

Bild 1. Vy från Drottningtorget, skiss som visar tillåten bebyggelsevolym inom detaljplanen.
Bild 2. Volymskiss som visar tillåten bebyggelsevolym och planerad bebyggelse inom Centralenområdet.
Bild 3. Illustration från perrongområdet mot norr, visar stationstorget och föreslagen bebyggelse. Bild: tmrw
Bild 4. Illustration över takterrasser med grönska och vatten. Bild tmrw

Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för verksamheter, handel, bostäder m.m. norr om centralstationen. Planområdet är ca 20 000 kvm stort. Området avgränsas av Nils Ericson terminalen i väster, i söder av befintlig bangård, i öster av uppställningsspåren för pendeltåg och i norr av gränsen för detaljplan för västlänkens station centralen. Planens syfte är att möjliggöra för exploatören att expandera inom sitt område och samtidigt öka samverkan mellan akademi, näringsliv och övriga staden.

Vad händer just nu?

Planen tillstyrktes av byggnadsnämnden den 15 december 2020. och antogs av kommunfullmäktige den 22 april 2021. Den är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - inför antagande

    Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0604/13
Diarienummer FK
FN5026/14
Planens formella namn
Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass

Handläggare

Markägare

Privat