Plan- och byggprojekt

Västra Nordstan - Påbyggnad med bostäder vid Smedjegatan

Stadsdel Nordstaden.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad för bostäder och att reglera ett bevarande av befintlig byggnad. Detaljplanens syfte är även att möjliggöra för centrumändamål samt bostäder.

Vad händer just nu?

Andra granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - granskning II

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0528/13
Diarienummer FK
FN5037/18
Planens formella namn
Detaljplan för påbyggnad med bostäder vid Smedjegatan inom stadsdelen Nordstaden

Handläggare

Markägare

Privat