Plan- och byggprojekt

Backa - Bostäder väster om Litteraturgatan, etapp 1

Stadsdel Backa.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-12-19, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5371.

2021-08-09

Arbetet med Litteraturgatan
Från november 2020 har arbete vid Backadalsgatan pågått. Nu kommer delen öppnas då den är färdigställd. Backadalsgatan har fått en rakare sträckning väster ut från cirkulationen på Litteraturgatan. På östra sidan av Litteraturgatan från Backadalsgatan mot Selma Lagerlöfs Torg finns från mitten av juni en gång- och cykelbana som gör det enklare att ta sig fram. Litteraturgatan kommer fortsatt ha en begränsad framkomlighet för motorfordonstrafiken som delar körfält med kollektivtrafik när arbetet nu fortsätter. Det är ett område med en del byggtrafik då bland annat ledningsarbeten, vägarbeten, nya bostadshus och gång- och cykelbanor pågår samtidigt. Arbetet med att göra om Litteraturgatan till stadsgata pågår till och med våren 2023.

Ersätter träd
En del träd som står vid Litteraturgatan kommer avverkas, dessa kommer att ersättas av nya träd. Skälet till avverkningen är att träden måste tas ner för att ge plats för gatuombyggnad och nya bostäder. Avverkningen är godkänd av Länsstyrelsen med villkor att nya träd planteras. Återplanteringen kommer att ske i etapper allt eftersom gatan blir klar

Utveckling bostäder
Det pågår också en omvandling längs Litteraturgatan där ungefär 750 bostäder kommer byggas i 11 kvarter under några år framöver. Hyreslägenheterna och p-husen i kvarter 5 och 9, som byggs av Framtiden Byggutveckling kommer ägas och förvaltas av Poseidon. I kvarter 5, som kommer bli p-hus och hyreslägenheter, står pelare på plats där bjälklag ända till plan 4 kommer att placeras. Även väggar för nedersta plan är på plats. För kvarter 9 pågår förberedelser inför byggstart med detaljprojektering.


2020-10-02
Litteraturgatan byggs om med start hösten 2020

 • Nu närmar det sig startdatum för byggnationen av Litteraturgatan som utförs av trafikkontoret. Starten för omvandlingen till stadsgata blir under slutet av oktober/början av november 2020. Målet är att binda samman Litteraturgatan med den redan ombyggda delen av gatan som sträcker sig mot Selma Lagerlöfs torg. Där det i dag redan finns samma utformning som nu ska byggas med kollektivtrafikkörfält i mitten, nya dubbelriktade gång och cykelbanor på båda sidor samt cirkulationsplatser.

 • Ombyggnaden kommer att påverka framkomligheten i området. För att underlätta för dig som trafikant men också för oss som arbetar i området ber vi dig som inte besöker en målpunkt på gatan att välja, om möjligt, annan väg för genomfart. Periodvis kommer kollektivtrafik och motorfordon att samsas på gemensam yta vilket betyder att restiderna kan komma att påverkas under vissa tider. För att följa aktuella trafikflöden gå in på www.trafiken.nu

  För att följa aktuella vägarbeten gå in på www.goteborg.se/vagarbeten

  Under byggnation kommer vi att sätta upp tillfälliga orangea hänvisningsskyltar för framkomligheten i området. Det är viktigt att du följer den tillfälliga orangea skyltningen och att du som rör dig i området är uppmärksam på förändringar i trafikrörelse på grund av byggtrafik.

  Vi på trafikkontoret skickar under början av oktober 2020 ut vykort till boende och verksamheter med var de kan hitta mera information om projektet. På www.stadstutveckling.goteborg.se/projekt/selma-stad finns en film där vi berättar mera om vårt arbete.

  Har du frågor? Kontakta Göteborgs Stad på telefon 031-365 00 00 eller e-post goteborg@goteborg.se.

  Karta

  Status och handlingar

  1. Informationsmaterial

  Diarienummer

  Diarienummer SBK
  BN0342/13
  Diarienummer FK
  FN0560/15
  Diarienummer TK
  2288/18
  Planens formella namn
  Detaljplan för Bostäder väster om Litteraturgatan inom stadsdelen Backa i Göteborg

  Handläggare

  Byggherrar

  Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

  Markägare

  Göteborgs Stad, Bostads AB Poseidon