Plan- och byggprojekt

Tuve - Bostäder vid Gunnestorpsvägen (BoStad2021)

Stadsdel Tuve.

Syftet med detaljplanen är att omvandla Gunnestorpsvägen till en stadsgata med högre stadsmässiga kvaliteter samt att möjliggöra för nya bostäder och förskola. Detaljplanen medger uppförande av totalt ca 380 bostäder i fyra till sex våningar i kvarterstruktur samt en ny förskola med åtta avdelningar. En del av lägenheterna ska innehålla BMSS-boende (boende med särskild service). Detaljplanen innebär också att de befintliga planskilda korsningarna längs med Gunnestorpsvägen ersätts med passager i markplan och aktiva fasader möjliggörs längs med stråket.

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara. färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Trafikkontorets arbeten har påbörjats. Gunnestorpsvägen smalnas av och utformas för att bli mer stadsmässig med hastighetssäkrad timglashållplats. Nya och befintliga gång- och cykelbanor sammankopplas för ökad tillgänglighet.

Trafikkontorets arbeten beräknas vara klara 2021.

Planen vann laga kraft 2018-03-06, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5434.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
220 stycken
Planerade bostadsrätter
160 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0233/16
Diarienummer FK
FN3110/16
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Gunnestorpsvägen inom stadsdelen Tuve

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2018/2019
    Projektavslut
    2021

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad