Plan- och byggprojekt

Bergsjön - Markanvisning vid Plutovägen nära Rymdtorget

Östra Göteborg

Fastighetskontoret önskar tillsammans med en aktör skapa ett viktigt tillskott av bostäder i närheten av Rymdtorget som enligt Strategi för utbyggnadsplanering Göteborg 2035 är ett utpekat kraftsamlingsområde. Målet med projektet är att skapa en ökad blandning av upplåtelseformer vilket ökar möjligheten för personer och familjer med olika behov och preferenser att bosätta sig i området och att byta boende inom området.

Fastighetskontoret har med utgångspunkt av planprogram för Bergsjön ansökt och erhållit planbesked, planstart är planerad till Q2 2021

Markanvisningen syftar till att möjliggöra för cirka 160 bostäder varav 22 småhus vid Plutovägen/Stjärnbildsgatan inom stadsdelen Bergsjön.

Markanvisningen avser blandade bostadstyper som föreslås bli ägande- och bostadsrätter, och det utgör därmed ett bra komplement till den befintliga bebyggelsen i närområdet som domineras av hyresrätter. Större variation av boendeformer i Bergsjön främjar mångfald eftersom flera gruppers behov eller preferenser kan tillgodoses.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad och har lämnats till

Status och handlingar

 1. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder
  C:a 160 bostäder
  Preliminärt antal m2 verksamhetsyta - Kommunal service
  varav 22 småhus

Diarienummer

 • Diarienummer
  FN5986/20
  Referensbeteckning
  FNÖG02/21

Öppen för ansökan

2021-05-26—2021-08-26

Ytterligare upplysningar lämnas av

Richard Nayar

Fastighetskontoret