Plan- och byggprojekt

Majorna-Linnè - Markanvisningstävling för Fixfabriken, kvarter 2

Fixfabriken kvarter 2, visionsbild Okidoki Arkitekter

Nu tas ännu ett steg i utvecklingen av Fixfabriksområdet när den del som kallas Bussgaraget fortsätter sin omvandling till en blandad stadsmiljö med bostäder och verksamheter genom markanvisningen av ytterligare ett kvarter, Kvarter 2. Fyra kvarter har tidigare markanvisats inom området.

Inriktningen för bebyggelse i markanvisningen är bostäder med upplåtelseformen bostadsrätt. Markanvisningen innefattar även kompletterande lokaler i mindre omfattning. Byggrätten förväntas uppgå till 15 170 kvm ljus BTA för bostäder samt 50 kvm ljus BTA för lokaler enligt gällande detaljplan.

Detaljplanen för Fixområdet medför en tät kvartersstruktur med en hög exploatering. Det omfattar totalt 6 hektar och kommer förutom totalt cirka 1200 bostäder även ge plats för butiker, kontor, äldreboende, skola med mera. Målet med den nya bebyggelsen är att den ska vara ett nytt inslag bland den omgivande bebyggelsen som både ska samspela och sticka ut.

Vad händer just nu?

Markanvisningstävlingen pågår från och med 9 september till och med den 24 november 2021.

Ansökan och handlingar ska skickas per post - ej digitalt.

Göteborg Stads Fastighetskontor
Strategiska avdelningen
Box 2258
403 14 Göteborg

Eventuella frågor skickas via mail till Fredrik
Mellberg (fredrik.mellberg@fastighet.goteborg.se)
senast 3 november 2021.

Lämna ansökan om markanvisning

Ansökan lämnas senast 2021-11-24

Fastighetsnämnden fattar beslut om markanvisning på kommunägd mark för varje enskilt planområde eller för delar av ett planområde.

Älvstranden Utveckling AB fattar motsvarande beslut om markanvisning för den mark bolaget äger, men först efter att fastighetsnämnden hörts i det enskilda ärendet.

Fastighetsnämnden har fastställt en riktlinje samt regler för anvisning av mark för bostäder och verksamhetslokaler av olika slag. Fastighetsnämnden har också fastställt ett program för miljöanpassat byggande med de krav och riktlinjer som ska gälla för bostadsprojekt på mark som anvisas av staden.

Riktlinje för markanvisning och programmet för miljöanpassat byggande ska även tillämpas vid de anvisningar som avser mark som ägs av Älvstranden Utveckling AB. Vad gäller programmet för miljöanpassat byggande gäller detta om inget annat anges i eventuella projektspecifika kriterier i det enskilda projektet.

Vi ber er ta del av Riktlinje för markanvisning och programmet om miljöanpassat byggande innan ni skickar in er ansökan. Båda dokumenten finns på startsidan för e-tjänsten till höger på sidan.

Referensnummer ska alltid anges för markanvisningen.


Ansök om markanvisning

Bebyggelse

 • Upplåtelseform Bostadsrätt
 • Preliminärt antal m2 verksamhetsyta - kommersiell service 50 m2

Diarienummer

 • Diarienummer FN2483/21
 • Referensbeteckning FNML02/21

Öppen för ansökan

2021-09-09 – 2021-11-24

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för denna markanvisning. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.