Plan- och byggprojekt

Krokslätt – bostäder och verksamheter söder om Milpålegatan

Perspektiv gjord av Abako

Syftet med detaljplanen är att pröva ny stadsmässig bostadsbebyggelse på en fastighet utmed Mölndalsvägen, söder om Milpålegatan som ett led i omvandlingen av Mölndalsåns dalgång till en mer stadsmässig blandstad. Planen föreslår totalt ca 100 lägenheter samt verksamheter i bottenvåningen mot Mölndalsvägen och parkering i garage under mark.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.998860047680747,57.684770236223585]},"properties":{"id":"BN0302/12","name":"Krokslätt - bostäder och verksamheter söder om Milpålegatan","address":"","preamble":"","header":"Krokslätt - bostäder och verksamheter söder om Milpålegatan","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0302/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade bostadsrätter 145
 • Övrigt Inflyttning beräknas ske mellan 3:e kvartalet 2015 till första kvartalet 2016. Försäljning pågår. 74 lägenheter färdigställda 2016.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0302/12
 • Planens formella namn Bostäder och verksamheter söder om Milpålegatan, inom stadsdelen Krokslätt

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2014
 • Byggstart Tredje kvartalet 2014
 • Inflyttning 2016 första halvåret
 • Projektavslut 2016

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat markägare

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 2. Startskede - enkelt planförfarande

  Ett planförslag kan väckas både av staden eller till exempel markägare och byggföretag. De planförslag som byggnadsnämnden godkänt till produktionsplanen är klara att starta upp. Nya ärenden kan prioriteras upp under året. Enkelt planförfarande görs om planen är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten (förutom samrådskretsen) samt är förenlig med översiktsplanen. Samrådskretsen är dessutom begränsad.

 3. Enkel plan - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 4. Enkel plan - granskning

  Granskningstiden är vid enkelt planförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 5. Enkel plan - inför antagande

  Efter förslagsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 6. Enkel plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.