Plan- och byggprojekt

Tuve - bostäder i Västra Tuve

Ortofoto: Stadsbyggnadskontoret

Detaljplan för bostäder i Västra Tuve bedöms möjliggöra cirka 190 lägenheter i flerbostadshus, varav cirka 50 lägenheter upplåtna med hyresrätt och cirka 140 lägenheter upplåtna med bostadsrätt. HSB Göteborg har genom beslut i fastighetsnämnden 2006 och 2009 erhållit markanvisning respektive förlängd markanvisning inom planområdet. Byggnationen är tänkt att genomföras i tre etapper, varav etapp 1 är påbörjad och avser hyresrätterna (51 st).

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.917130884596762,57.752883734125945]},"properties":{"id":"BN0848/03","name":"Tuve - bostäder i Västra Tuve ","address":"","preamble":"","header":"Tuve - bostäder i Västra Tuve ","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0848/03","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 51
 • Planerade bostadsrätter 140
 • Övrigt 74 lägenheter med bostadsrätt byggstartades första halvåret 2016.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0848/03
 • Diarienummer FK FN0565/04
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder i Västra Tuve

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2010
 • Byggstart 2010-10-01
 • Inflyttning 2016 sista halvåret
 • Projektavslut 2016

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Christian Jönsson

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 27
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.