Plan- och byggprojekt

Centrum - bostäder och handel i övre Johanneberg

Illustration: White arkitekter

Förslaget innebär bostäder i tre hus, två 9-våningshus och ett 17-våningshus med handel i bottenvåningen på samtliga hus. Ger fullt utbyggt med bostäder cirka 130 lägenheter och cirka 3500 kvm handels- och kontorsyta.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5036.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.986151887943208,57.68750805122468]},"properties":{"id":"BN0798/05","name":"Centrum - bostäder och handel i övre Johanneberg","address":"","preamble":"","header":"Centrum - bostäder och handel i övre Johanneberg","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. Ca 130 lägenheter","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0798/05","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade bostadsrätter 158
 • Övrigt 2015 158 lägenheter med bostadsrätt byggstartades 2015. 2017 färdigställdes 48 lägenheter med bostadsrätt.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0798/05
 • Diarienummer FK FN1439/07
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder och handel inom Kv. Domherren

Aktuell tidplan

 • Byggstart 2015-08-15
 • Inflyttning 2018 första halvåret

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Robert Hanzén

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad, Skanska Mark- och Invest AB.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 4. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 5. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 6. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 7. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 8. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 9. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.