Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - blandstad vid Gamlestads torg, etapp I

Gamlestads Torg sett från sydväst med Säveån i förgrunden.

Illustration: White arkitekter

Syftet med detaljplanen är att skapa blandstad med ett varierat innehåll av kontor, bostäder, kultur- och fritidsverksamheter, service mm samt att utveckla en lokal och regional knutpunkt med bl.a ett nytt resecentrum. Gamlestads torg utgör ett strategiskt område för stadsförnyelse i entrén till de nordöstra stadsdelarna och utgör en av kommunens fem utpekade strategiska knutpunkter.

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen (2014-03-13). Detta innebär att planen är gällande.


Utbyggnad pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.006999091332641,57.72886532674751]},"properties":{"id":"BN0797/05","name":"Gamlestaden - blandstad vid Gamlestads torg, etapp I","address":"","preamble":"","header":"Gamlestaden - blandstad vid Gamlestads torg, etapp I","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0797/05","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Övrigt Ca 200 bostäder blir det inom området. 2018 117 bostadsrätter har byggstartats av Peab.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0797/05
 • Diarienummer FK FN0286/07
 • Planens formella namn Detaljplan för Gamlestads torg, etapp 1, inom stadsdelarna Gamlestaden och Olskroken

Aktuell tidplan

 • Byggstart 2018

Kontaktuppgifter

Maria Brandt

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 67
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad äger större delen av marken norr om Säveån. Aberdeen Property Investors äger området kring Gamlestadens fabriker.

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.