Plan- och byggprojekt

Torslanda - Bostäder vid Majvik

Foto Sirpa Ruuskanen Johansson

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra 30-35 bostäder i form av radhus, parhus och/eller villor i tre delområden på privatägd mark. Planområdet ligger sydost om cirkulationen vid Hjuviksvägen/Hjuviks bryggväg. Naturmarken mellan bostäderna planeras som allmän plats, natur. Tillfart till bostäderna sker via en ny tillfart från Hjuviks bryggväg, via Lilla Pölsans väg samt via Skagens Fyrs väg. Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap.

Detaljplanen har varit föremål för granskning, men på grund utav större förändringar i placering av transformatorstation kommer detaljplanen skickas ut på ny granskning.
[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.716022593923462,57.70980821715349]},"properties":{"id":"BN0542/12","name":"Torslanda - Bostäder vid Majvik","address":"","preamble":"","header":"Torslanda - Bostäder vid Majvik","body":"Plan - granskning 2. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0542/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0542/12
 • Diarienummer FK FN5617/12
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder vid Majvik, Hästevik 2:32 inom stadsdelen Torslanda

Kontaktuppgifter

Carl-Johan Karlsson

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 01
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Charlotte Blomnell

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 12 69
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Privat markägare

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - granskning 2

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.