Plan- och byggprojekt

Sannegården - nytt centrum och bostäder vid hamnbassängen

Sannegården centrum knyter samman Sannegårdshamnen.
Illustration: Malmström & Edström Arkitektkontor

I ett nytt planförslag kan ett centrum vid hamnbassängen i Sannegården byggas för att knyta samman Västra och Östra Sannegårdshamnens kvarter med varandra. Det blir möjligt att bygga 300 nya bostäder samt lokaler för handel och vård. En grön park i direkt anslutning till hamnbassängens vattenyta blir platsens hjärta.

Vad händer just nu?

Byggande pågår. För information om bostäderna - kontakta byggherrarna. Start för inflyttning 4 kvartalet 2013.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.928151256549985,57.709280195968084]},"properties":{"id":"BN0470/06","name":"Sannegården - nytt centrum och bostäder vid hamnbassängen ","address":"","preamble":"","header":"Sannegården - nytt centrum och bostäder vid hamnbassängen ","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. - Ca 300 bostäder, handel, vård","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0470/06","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 50
 • Planerade bostadsrätter 300
 • Övrigt 85 lägenheter med bostadsrätt byggstartades 2013 av Riksbyggen och ca 50 lägenheter färdigställdes samma år. Veidekke färdigställde 67 lägenheter under 2013.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0470/06
 • Diarienummer FK FN1204/07
 • Planens formella namn Detaljplan för Sannegården Centrum

Aktuell tidplan

 • Byggstart 2010
 • Inflyttning 2015 första halvåret

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Maria Brandt

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 10 67
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Huvudsakliga markägare är Norra Älvstranden Utveckling AB och Göteborgs Stad.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 2. Program - godkänt

 3. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 4. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 5. Plan - samråd II

  Vid första samrådet kan det framkomma synpunkter som gör det nödvändigt att genomföra ytterligare ett samråd. I övrigt läs informationstext under plan - samråd.

 6. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 7. Plan - utställning II

  Efter utställningen kan det ha gjorts så väsentliga ändringar att det är nödvändigt att genomföra ytterligare en formell utställning. I övrigt läs informationstexten under plan – utställning

 8. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 9. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 10. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 11. Startskede - enkelt planförfarande

  Ett planförslag kan väckas både av staden eller till exempel markägare och byggföretag. De planförslag som byggnadsnämnden godkänt till produktionsplanen är klara att starta upp. Nya ärenden kan prioriteras upp under året. Enkelt planförfarande görs om planen är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten (förutom samrådskretsen) samt är förenlig med översiktsplanen. Samrådskretsen är dessutom begränsad.

 12. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 13. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.