Plan- och byggprojekt

Rud - Bostäder vid Munspelsgatan (BoStad2021)

I detaljplanen föreslås en förtätning av befintlig bostadsbebyggelse, de sk. stjärnhusen väster om Frölunda Torg, med ytterligare ca 500 nya lägenheter. Förslaget omfattar ny bebyggelse utefter Lergöksgatan och Munspelsgatan på ytor som idag huvudsakligen är parkering. Inne i området på befintlig bollplan föreslås ett punkthus. Genom området skapas ett allmänt parkstråk. Viss handels-/kontorsverksamhet prövas i bottenvåningarna mot Lergöksgatan. Parkering föreslås ske i parkeringsgarage under den nya bebyggelsen samt i parkeringshus på mark mellan Lergöksgatan och Västerleden.


Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara. färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Byggande av bostäder pågår.

Trafikkontorets arbeten beräknas påbörjas 2019. Gång- och cykelbanabana kommer att breddas vid Valthornsgatan samt Munspelsgatan.
Framkomligheten på Lergöksgatan blir begränsad under byggtiden och tillfälliga trafiklösningar kommer utföras samt busshållplatsen flyttas tillfälligt under byggtiden.

Trafikkontorets arbeten beräknas vara klara 2021.

Planen vann laga kraft 2017-10-06, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5374.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.905864889371307,57.65444030014809]},"properties":{"id":"BN0349/14","name":"Rud - Bostäder vid Munspelsgatan (BoStad2021)","address":"","preamble":"","header":"Rud - Bostäder vid Munspelsgatan (BoStad2021)","body":"Byggstart/pågående byggprojekt.. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0349/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade bostadsrätter 450
 • Övrigt Totala antalet lägenheter som ska byggas är 450 lägenheter. Färdigställt 2020-2021 146 läg med bostadsrätt (Balder)

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0349/14
 • Diarienummer FK FN2913/15
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder vid Munspelsgatan inom stadsdelen Rud i Göteborg, en del av BoStad2021

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2017
 • Projektavslut 2019

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Albertina Henriksson

Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 12
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Balder/Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.