Plan- och byggprojekt

Älvsborg - Bostäder vid Långedrags båtvarv

Detaljplanearbetet för Långedrags båtvarv är under uppstartsfas. Stadsbyggnadskontoret kommer under 2022 arbeta med att ta fram förslag till detaljplan med tillhörande utredningar. Utredningar som tas fram studerar bland annat gestaltning och påverkan på omkringliggande fastigheter beträffande trafik och utsikt, markförhållanden och hantering av dagvatten och skyfall.

Vad händer just nu?

Ett samråd planeras till hösten/vintern 2022, då kan allmänheten ta del av förslaget och inkomma med synpunkter. Förslaget kommer då att publiceras här på stadens hemsida samt kommuniceras med berörda via utskick och informationsmöte.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.849317977541363,57.66627373055709]},"properties":{"id":"BN0921/21","name":"Älvsborg - Bostäder vid Långedrags båtvarv","address":"","preamble":"","header":"Älvsborg - Bostäder vid Långedrags båtvarv","body":"Plan utökat förfarande - startskede. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0921/21","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0921/21
 • Diarienummer FK FN6362/21
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder vid Långedrags båtvarv inom stadsdelen Älvsborg

Kontaktuppgifter

Anders Dahlgren

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 90
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Martin Norvenius

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 62
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Julia Lindesson

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 09 68
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - efter antagande

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.