Plan- och byggprojekt

Knarrholmen - Fritidsbostäder och småbåtshamnar

Detaljplaneförslaget medger uppförande av 9 stycken kompletterande fritidsbostäder på ön. Vidare medger förslaget att det i Tältstaden möjliggörs för ersättning genom flytt av fritidsstugor (bostäder) till högre belägna områden i händelse av stigande vatten. En utökning sker också av den befintliga småbåtshamnen på öns sydöstra sida, vid Tältstaden, och syftar till att möjliggöra för fler att kunna lägga till med sin båt och angöra ön för att ta del av friluftslivet. För att även fortsättningsvis upprätthålla nödvändiga logistiska funktioner prövas att göra befintlig brygga/hamn i nordväst planenlig.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 17 december 2019 att avbryta planarbetet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.827024049087393,57.62241878571859]},"properties":{"id":"BN0435/16","name":"Knarrholmen - Fritidsbostäder och småbåtshamnar","address":"","preamble":"","header":"Knarrholmen - Fritidsbostäder och småbåtshamnar","body":"Plan - avbrutet. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0435/16","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0435/16
 • Diarienummer FK FN4894/17
 • Planens formella namn Detaljplan för fritidsbostäder och småbåtshamnar på Knarrholmen inom stadsdelen Styrsö.

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Fastighetskontoret

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 00 00
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan - avbrutet

 2. Plan utökat förfarande - startskede

 3. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 5. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.