Plan- och byggprojekt

Styrsö - Fritidshusbebyggelse på Köpstadsö 1:156

Detaljplanen syftar till att möjliggöra kompletterande fritidshusbebyggelse med hänsynstagande till den allmänna och specifika kulturmiljön liksom strandskyddet inom fastigheten. Detta innebär att detaljplanen avses regleras med skydds- och varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud för delar av de befintliga byggnaderna och trädgårdsanläggningen som har höga kulturmiljövärden.

Detaljplanen syftar vidare till att förbättra allmänhetens tillgänglighet till strandområdena på den östra sidan av Köpstadsö. Detaljplanen ska dessutom säkerställa att en lämplig fastighetsindelning kan prövas som kan tydliggöra ansvarsförhållanden och skötseln av hela trädgårdsanläggningen.
[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.810193376429956,57.63107734937705]},"properties":{"id":"BN0353/98","name":"Styrsö - Fritidshusbebyggelse på Köpstadsö 1:156","address":"","preamble":"","header":"Styrsö - Fritidshusbebyggelse på Köpstadsö 1:156","body":"Plan - samråd. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0353/98","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0353/98
 • Planens formella namn Detaljplan för fritidsbebyggelse på fastigheten Köpstadsö 1:156 inom stadsdelen Styrsö

Kontaktuppgifter

Karin Edeskog

Plankonsult
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 74
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Agneta Runevad

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 80
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.