Plan- och byggprojekt

Lundby - Nya pendlingscykelstråk längs med Björlandavägen

Stadsdel Lundby.

Nu bygger vi nya pendlingscykelstråk och gångbanor längs med Björlandavägen, på sträckan mellan Sankt Olofsgatan och Swedenborgsplatsen. Bygget är en del av en större satsning på pendlingscykelstråk i Göteborg som görs för att hjälpa dig som cyklar att komma fram på ett enklare och tryggare sätt. För gående bygger vi en separat gångbana för att ytterligare öka säkerheten för dig som går och cyklar.

Läs mer om kommunens satsningar på pendlingscykelstråk

Bättre dagvatten- och skyfallshantering

I samband med byggnationen vid Björlandavägen passar vi också på att förbättra dagvattenhanteringen i området. Mellan pendlingscykelstråket och gångbanan anläggs ett dike med växtlighet som ska fördröja och rena dagvattnet. Åtgärderna kommer att innebära minskad bräddning av spillvatten till Kvillebäcken och att onödigt dagvatten går till reningsverket. Grönytorna kommer även vid extrema regn (skyfall) kunna fungera som översvämningsytor för att minska översvämningar på andra platser i området. Träd behöver tas ned för att få plats med dagvattenhantering, pendlingscykelstråk och gångbana. Träden ersätts med nya, mer vattentåliga, på platser som passar den nya utformningen.

Ny belysning och skydd mot buller

Området får också ny belysning längst med både pendelcykelstråket och gångbanan. Ett bullerplank utmed Björlandavägen skyddar fastigheterna på västra/södra sidan mot buller från vägen.

Byggs i två etapper med start vintern 2019

Pendlingscykelstråket och gångbanorna byggs i två etapper. Den första etappen sträcker sig från Sankt Olofsgatan till Toleredsgatan och startade vintern 2019. Den första etappen förväntas bli helt klar under hösten 2020. Den andra etappen sträcker sig mellan Toleredsgatan till Swedenborgsplatsen och planeras pågå från sommaren 2020 till hösten 2021.

Trafikpåverkan under byggtid

Trafiken påverkas i viss mån under byggtid. På Toleredsgatan, Klövervallsgatan och Wieselgrensgatan påverkas trafiken när pendelcykelstråket och gångbanan korsar dessa vägar.

Vad händer just nu?

Byggnation pågår från 2019 till 2021.

Aktuella arbeten

Under december 2020 kommer Kretslopp och vatten att göra borrningar under Björlandavägen på tre ställen, för att kunna leda dagvatten till kommande skyfallsled. Trafikkontoret gör samtidigt arbeten i korsningen Björlandavägen/Wieselgrensgatan som kan påverka framkomligheten något. Efter nyår startar arbetena med cykelbanan mellan Wieselgrensgatan-Swedenborgsplatsen.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggskede - Trafikprojekt

Diarienummer

Diarienummer TK
TN7115/18
Planens formella namn
Lundby - Nya pendlingslcykelstråk längs med Björlandavägen

Handläggare