Plan- och byggprojekt

Majorna - Ändring av del av detaljplan för föreningsändamål vid Majvallen

Stadsdel Slottsskogen.

Detaljplanen avser området Majvallen. Förslaget till ändringen av detaljplanen innebär kortfattat att användningen Centrum1, föreningsändamål, läggs till som då omfattar att föreningsliv utanför idrotten också har möjlighet att använda området. Scouterna är intressenter. Idrott- och föreningsförvaltningen förvaltar området och svarar för områdets utveckling.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - granskning

    Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1475/15
Diarienummer FK
FN0649/15
Planens formella namn
Ändring av detaljplan för delar av stadsdelarna Kungsladugård, Majornas 3dje rote, Slottsskogen, och Stigberget i Göteborg (Majvallen).

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad