Plan- och byggprojekt

Brännö - Bostäder vid Hästesprånget

Stadsdel Styrsö.

Syftet är att prova ny bebyggelse, bostäder på Brännö 4:55 och på del av 5:71. Bostadskompletteringen ska ske med god och varsam anpassning till landskap.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0777/19
Planens formella namn
Detaljplan för Hästesprånget för delar av Brännö 4:55 och 5:71 inom stasdsdelen Styrsö

Handläggare

Markägare

Privat