Plan- och byggprojekt

Brännö - Bostäder vid Skogsgapet

Stadsdel Styrsö.

Syftet är att prova ny bebyggelse, två husvolymer och komplementbyggnader på delar av Brännö 12:9. Fastigheten består av ädellövskog och gångvägen Skogsgapet är viktigt gångstråk ur rekreationssynpunkt.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i granskningsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Synpunkter kan lämnas senast 2021-05-18

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 på nedre plan

Med anledning av smittspridningen av covid-19 så ser vi gärna att ni så långt det är möjligt undviker att besöka vår utställningshall och i stället tar del av handlingarna på den här sidan.

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - granskning

    Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0776/19
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Skogsgapet, på del av Brännö 12:9 inom stadsdelen Styrsö

Handläggare

Markägare

Privat