Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Bostäder vid Distansgatan/Marconigatan (BoStad2021)

Stadsdel Järnbrott.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av bostäder med moderna och tillgängliga lägenheter i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i Flatås. Den nya bebyggelsen ska även bidra till Marconigatans framtida utveckling till en attraktiv stadsgata och att stadsstrukturen längs stråket mellan Frölunda torg och Marklandsgatan blir mer sammanhängande. Planen syftar även till att förbättra förutsättningarna för gående och cyklister i området. Sammanlagt bedöms ca 430 bostäder kunna tillkomma.

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara. färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen godkändes av byggnadsnämnden den 20 mars 2018 och antogs av kommunfullmäktige den 17 maj 2018. Den är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - Överklagad

    Planen är för närvarande överklagad

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0723/14
Diarienummer FK
FN6744/15
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Distansgatan/Marconigatan inom stadsdelen Järnbrott, en del av Jubileumssatsningen

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    2016
    Byggstart
    Inväntar beslut i överklagandeprocessen

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Kommun