Plan- och byggprojekt

Inom Vallgraven - Påbyggnad med bostäder vid Magasinsgatan

Stadsdel Inom Vallgraven.

Bild 1: Befintligt utseende respektive en möjlig utformning
Bild 2: Befintligt utseende
Bild 3: Äldre bild taget före 1937

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra påbyggnad av huset från 1810-talet i hörnet på Magasinsgatan och Kyrkogatan. Påbyggnaden ska komplettera kvarteret på ett välavvägt sätt och ta hänsyn till kulturmiljövärden, stadsbild och stadsliv. Nya verksamhetsytor och ett fåtal bostäder tillskapas.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0653/16
Planens formella namn
Detaljplan för påbyggnad med bostäder vid Magasinsgatan inom stadsdelen Inom Vallgraven

Handläggare

Markägare

Privat