Plan- och byggprojekt

Önnered - Förskola vid Åkeredsvägen/Önnereds hamnväg

Stadsdel Önnered.

Planen avser medge uppförandet av en förskola med 5-6 avdelningar vid Åkeredsvägen / Önnereds hamnväg.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-08-14, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5406.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0589/12
Diarienummer FK
FN2218/13
Planens formella namn
Detaljplan för Förskola vid Åkeredsvägen/Önnereds hamnväg inom stadsdelen Önnered.

Handläggare