Plan- och byggprojekt

Älvsborg - Bostäder vid Pärt-Antons gata

Stadsdel Älvsborg.

Syftet med detaljplanearbetet är att pröva möjligheten att uppföra ett boende med särskild service (BmSS) i ett plan innehållande sex lägenheter, träffpunkt och personalutrymmen.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft (2020-09-17), detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5523.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0544/14
Diarienummer FK
FN3893/15
Planens formella namn
Bostäder med särskild service vid Pärt-Antons gata inom stadsdelen Älvsborg

Handläggare

Markägare

Göteborgs Kommun