Plan- och byggprojekt

Styrsö Skäret - Pensionat och bostäder

Stadsdel Styrsö.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillbyggnad av Pensionat Skäret med bostäder (12 lägenheter anpassade för äldre, så kallat. trygghetsboende) och lokaler för pensionatets verksamhet samt nybyggnad av 2 st. flerbostadshus. Sammanlagt ca 50 lägenheter.

Bilden är ett fotomontage där man i förgrunden från vänster ser hur Äppelbo bed & breakfast är ersatt med ett flerbostadshus, pensionatet har fått ett nytt tak och byggts till med ett annex. Bakom Äppelbo syns parhus med mörk panel till vänster och konturen av en byggnad som kan ersätta dagens gruppbostad (streckad linje) skymtar bakom. Radar arkitekter

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2016-12-28. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5362.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0515/11
Diarienummer FK
FN0756/14

Handläggare