Plan- och byggprojekt

Brännö - Bostäder vid Kärleksstigen

Stadsdel Styrsö.

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av ett enbostadshus inom fastigheten Brännö 5:47, två enbostadshus på Brännö 4:172, samt bevarandet av Langegården och dess omgivning inom fastigheterna Brännö 1:44, 3:3 och 5:66.

Vad händer just nu?

Utställningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - utställning

    När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0479/03
Diarienummer FK
FN2775/11
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Kärleksstigen inom stadsdelen Styrsö

Handläggare

Markägare

Privat