Plan- och byggprojekt

Tynnered - Skola vid Smaragdgatan

Stadsdel Tynnered.

Nuvarande skola på platsen behöver utökas. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation i minst två våningar för ny F-6-skola som ska inrymma 650 elever.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Synpunkter kan lämnas senast 2021-06-02

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 på nedre plan

Med anledning av smittspridningen av covid-19 så ser vi gärna att ni så långt det är möjligt undviker att besöka vår utställningshall och i stället tar del av handlingarna på den här sidan.

Lämna synpunkter

Vad händer just nu?

Samrådsperioden startar den 12 maj.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0463/18
Planens formella namn
Detaljplan för skola vid Smaragdgatan (Tynnered 9:2) inom stadsdelen Tynnered

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad