Plan- och byggprojekt

Näset - Bostäder vid Hammarvägen

Stadsdel Näset.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett uppförande av fyra flerbostadshus med cirka 50-60 lägenheter med tillhörande parkering. I ett av flerbostadshusen ska det även ges plats för Göteborgs stad att hyra cirka 10 lägenheter för boende med särskild service.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 20 april 2021.

Handlingar i ärendet finns tillgängliga på: Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, utställningshallen på nedre plan.

Med anledning av smittspridningen av covid-19 så ser vi gärna att ni så långt det är möjligt undviker att besöka vår utställningshall och i stället tar del av handlingarna på den här sidan.

Besvärshänvisning
Beslutet om antagande kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen. Överklagan ska vara skriftlig och ha kommit in till stadsbyggnadskontoret senast inom tre veckor från den 4 maj 2021 då det justerade protokollet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla. Sista dag för överklagande är därmed den 25 maj 2021.

Överklagan ska innehålla diarienummer, vilket beslut du vill överklaga, varför du anser att beslutet är felaktigt, vilken ändring du vill ha, ditt namn, adress och telefonnummer. Rätt att överklaga beslutet har den som senast under granskningstiden yttrat sig och som dessutom är berörd av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas det till Mark- och miljödomstolen tillsammans med handlingarna i ärendet. Om du har ett ombud ska du skicka med en undertecknad fullmakt. Du kan antingen skicka överklagandet per post eller e-post. Du kan också lämna det direkt till stadsbyggnadskontoret.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - inför antagande

    Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0457/14
Diarienummer FK
FN7241/17
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Hammarvägen inom stadsdelen Näset

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat och Göteborgs Stad