Plan- och byggprojekt

Näset - Ändring av detaljplan vid Södra Breviksvägen

Stadsdel Näset.

Syftet med förslaget är att ändra detaljplanebestämmelser så att befintliga byggnader blir planenliga och att nya bygglov kan hanteras.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2020-12-09, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5529.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0433/13
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan II-3773 för område i Brevik (Södra Breviksvägen med flera) inom stadsdelen Näset.

Handläggare

Markägare

Privat